CA-182 เจาะข้อสอบ จากสนามจริง นิติกร กรมบังคับคดี

250฿

รายละเอียด

CA-182 เจาะข้อสอบ จากสนามจริง นิติกร กรมบังคับคดี

สารบัญ
– ประวัติกรมบังคับดี
– พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
– วิสัยทัศน์/พันธกิจและอำนาจหน้าที่
– หน้าที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– ประเภทของการบังคับคดี
– การอายัดทรัพย์
– อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย วิธีพิจาณาความแพ่ง
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2534
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 (2550)
• ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจาณราความแพ่ง
– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
– แนวข้อสอบกฎหมายล้มละลาย
– แนวข้อสอบกฎหมายพยาน

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ