CA-177คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงาน

250฿

รายละเอียด

CA-177 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงาน

สารบัญ

ประวัติกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงาน
ตราสัญลักษณ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อคุ้มครองสิทธิและสุขภาพที่ดีแก่แรงงานข้ามชาติ
กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานหลักเกณฑ์การกู้เงินแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
ผู้มีสิทธิกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
สถานที่ยื่นคำขอกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
หลักประกันการกู้เงินกองทุน
1.ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี ชุดที่ 2
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พศ.2535 ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พศ.2535 ชุดที่ 2
2.แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
-แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ชุดที่ 1
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ