BC-8132 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานสืบสวนสอบสวน และนิติกร กกต.

320฿

รายละเอียด

BC-8132 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานสืบสวนสอบสวน และนิติกร กกต.

สารบัญ

• ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาองค์กร ประวัติและโครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
• การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
– เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและต่างประเทศ
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1-4
– เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– เจาะข้อสอบพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– เจาะข้อสอบพรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
– เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2552
– เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
– เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550
– เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐรรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2552
– เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐรรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552
– เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
– เจาะข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2554
• ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาฎกาว่าด้วยวิธีพิจาณราและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2552
• ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 58/2557 เรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
• การดำเนินคดีในศาลในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา
• การวิเคราะห์กฎหมาย การยกร่างกฎหมายและการให้บริการทางวิชาการทางกฎหมาย
• การรวบรวมพยานหลักฐาน การให้ความเห็น การพิจารณวินิจฉัยเบื้องต้นในข้อเท็จจริงหลักฐารเอกสารรายละเอียดจากการสิบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

ราคา 320 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “BC-8132 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานสืบสวนสอบสวน และนิติกร กกต.”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*