BC-8129 คู่มือเตรียมสอบ นักการข่าว ปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

250฿

รายละเอียด

BC-8129 คู่มือเตรียมสอบ นักการข่าว ปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
• การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร
– หลักในการวิเคราะห์ข่าว วิเคราะห์สถานการณ์
– การรวบรวมข่าวสาร
• การประมวลข่าวทั่วไทย
• สรุปข่าวอัพเดท สถานการณ์ล่าสุดและความรู้รอบตัว
• สถานการณ์ต่างประเทศทันด่วนร้องแรง
• สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
• การวิเคราะห์การแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบต่อสังคมไทย
• คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council)
• การเสริมสร้างสันติภาพ (Peace Building)
• วาระการพัมนาภายหลังปี ค.ศ.2015 และการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในกรอบสหประชาชาติ
• คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก
• การลดอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
• ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
• เครือข่ายความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security Network-HSN)
• นโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
• การวิเคราะห์และประเมินค่าความมั่นคงแห่งชาติ
• ความมั่นคงแห่งชาติ (National Security)
• ผลประโยชน์แห่งชาติ
• ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
• Website องค์การรักษความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
• ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
• พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528
• แนวข้อสอบภาคสนาม
• แนวข้อสอบถาม-ตอบอัตนัย
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
• เจาะข้อสอบการเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ การใช้ไวยากรณ์
• เจาะข้อสอบความสามารถในการอ่านสรุปความหรือตีความ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ