BC-8126 เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ3

280฿

รายละเอียด

BC-8126 เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ3

สารบัญ

ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณ
• ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
• ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
• ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3
• ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4
• ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5
• ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6
• ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7
• ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8

ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
• ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
• ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
• ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
• ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
• ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 5
• ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 6
• ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 7
• ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 8

รวมแนวข้อสอบ ให้ฝึกทำพร้อมเฉลย
– เจาะแนวข้อสอบ รวม ภาค ก ชุดที่ 1
– เจาะแนวข้อสอบ รวม ภาค ก ชุดที่ 2
– เจาะแนวข้อสอบ รวม ภาค ก ชุดที่ 3
– เจาะแนวข้อสอบ รวม ภาค ก ชุดที่ 4
– เจาะแนวข้อสอบ รวม ภาค ก ชุดที่ 5

ส่วนที่ 3 ภาคภาษาอังกฤษ
– เจาะข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)
– ภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
– ภาคคำศัพท์ (Vocabulary)
– เจาะแนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 1
– เจาะแนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 2
– เจาะแนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 3

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER