BC-8036 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน

250฿

รายละเอียด

BC-8036 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน

สารบัญ
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน
– เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงาน
• พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
– เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว
• พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
– เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
• พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
• พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
– เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
– เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
– เจาะแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
• ความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายรัฐบาลทีรี่เกี่ยวข้องกับ กรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงาน
– ถาม-ตอบความรู้ทั่วไป
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ