BC-8028 คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมบังคับคดี

260฿

รายละเอียด

BC-8028 คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมบังคับคดี

สารบัญ
– ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง
– พระาชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
• แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
• แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
• แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2557
• แนวข้อสอบ กฎหมายล้มละลาย
• แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
• แนวข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน
• แนวข้อสอบ วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

ราคา 260 บาท

จัดทำโดย THE BEST CENTER

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ