Sale!

BC-7646 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ใหม่ปี 2560

260฿ 247฿

รายละเอียด

BC-7646  คู่มือสอบเจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง                                                                       

*งานสารบรรณและการจัดประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม                                         

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2548                                  

          –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ( ชุดที่ 1  จำนวน  100  ข้อ )                       

          –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)( ชุดที่ 2  จำนวน  100  ข้อ )                                              

          –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)( ชุดที่ 3  จำนวน  100  ข้อ )                                              

          –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)( ชุดที่ 4  จำนวน  75  ข้อ )                                                   

*การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่                                                                             

          เจาะข้อสอบ การประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1. (จำนวน 100 ข้อ)                                         

          –เจาะข้อสอบ การประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2. (จำนวน 100 ข้อ)                                         

          จาะข้อสอบ การประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3. (จำนวน 95 ข้อ)                                           

*พรบ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558                                                                          

          –เจาะข้อสอบ พรบ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558                                                   

          เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน              

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ