BC-7615 คู่มือสอบนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ออกใหม่ปี 2560

260฿

รายละเอียด

BC-7615  คู่มือสอบนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง                                                                      

*พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                           

          –เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             

          –เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                            

          –เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                  

          –เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                  

          –เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                              

*พรบ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558                                                                            

          –เจาะข้อสอบ พรบ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558                                                      

          –เจาะข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                          

          –เจาะข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                                      

          –เจาะข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                           

          –เจาะข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546               

          –เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                    

          –เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                           

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ