Sale!

BC-7608 คู่มือสอบอาสาสมัคร (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน ออกใหม่ปี 2560

260฿ 247฿

รายละเอียด

BC-7608  คู่มือสอบอาสาสมัคร (อสพ.)  กรมการพัฒนาชุมชน ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  โครงสร้าง ยุทธศาสตร์

*ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                         

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา  พ.ศ. 2540                                                                              

*สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                              

               –แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                    

*การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                            

*การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                                             

                –แนวข้อสอบ การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                     

                –แนวข้อสอบ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้โครงการประชารัฐ            

                –แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                   

*บทบาทของ อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อสพ.)                                                                                                       

                –แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 1.                                                                                                                         

                –แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 2.                                                                                                                         

                แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 3.                                                                                                                          

                –แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 4.                                                                                                                     

                –เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และเหตุการณ์ปัจจุบัน