BC-7356 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหม่ปี 2560

260฿

รายละเอียด

BC-7356 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหม่ปี 2560

สารบัญ

* วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน อำนาจหน้าที่                              

Øอนามัยชุมชน                                                                                                              

–  แนวข้อสอบ อนามัยชุมชน                                                                                 

ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ                                                                                  

 –  แนวข้อสอบ ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ                                                 

*ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค                                                                                       

–   แนวข้อสอบ ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค                                                        

*บริหารงานสาธารณสุข                                                                                                       

*การรักษาพยาบาลเบื้องต้น                                                                                                

–    แนวข้อสอบ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น                                                                 

*การส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                                        

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                                    

–   แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535                                        

–  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข                                                                    

–   เจาะแนวข้อสอบเก่าภาคสนาม       

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ