BC-7349 คู่มือสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2560

250฿

รายละเอียด

BC-7349  คู่มือสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*งานสารบรรณ                                                                                                                 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                                                                             

            –  เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                                 

*งานธุรการ                                                                                                                        

            –เจาะแนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                   

*ความเป็นมาของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่   

*พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                        

            แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                        

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ                                                              

            แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                       

            แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                            

          –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                              

          –แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ                                       

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ