BC-7318 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560

260฿

รายละเอียด

BC-7318 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม ภารกิจ อำนาจหน้าที่          

– แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                             

           –แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                       

           –แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                                                                

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                       

          –เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                         

          –เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                        

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                 

          –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ