BC-7219 คู่มือสอบความรอบรู้ ครูผู้ช่วย กศจ. ออกใหม่ปี 2560

280฿

รายละเอียด

BC-7219  คู่มือสอบความรอบรู้ ครูผู้ช่วย กศจ. ออกใหม่ปี 2560

ประกอบด้วย

* เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน     

*นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                      

*วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                                           

– เจาะข้อสอบ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                        

*พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553              

          –  แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                              

*พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553                                                

           – แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                     

*พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                             

          – แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                     

*พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553                                                                                                      

         – แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547     และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                  

         –  แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546                                                                     

         –  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม      

         –  วิชาภาษาอังกฤษ เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ           

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ