BC-7097 เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ระดับ 3 ปริญญาตรี ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

280฿

รายละเอียด

BC-7097  เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ระดับ 3 ปริญญาตรี ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

สารบัญ

    ส่วนที่ 1  วิชาความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณ        

                «  ปูพื้นฐานวิชาความ สามารถทั่วไป ชุดที่ 1

                «  ปูพื้นฐานวิชาความ สามารถทั่วไป ชุดที่ 2

                «  ปูพื้นฐานวิชาความ สามารถทั่วไป ชุดที่ 3

                «  ปูพื้นฐานวิชาความ สามารถทั่วไป ชุดที่ 4                          

                «  ปูพื้นฐานวิชาความ สามารถทั่วไป ชุดที่ 5
«  ปูพื้นฐานวิชาความ สามารถทั่วไป ชุดที่ 6

                «  ปูพื้นฐานวิชาความ สามารถทั่วไป ชุดที่ 7                         
«  ปูพื้นฐานวิชาความ สามารถทั่วไป ชุดที่ 8

    ส่วนที่ 2  วิชาภาษาไทย

                «  ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

                «  ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

                «  ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

                «  ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

                «  ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

                «  ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

                «  ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

                «  ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 8                                                                                                         
รวมแนวข้อสอบให้ฝึกทำพร้อมเฉลย

 • เจาะแนวข้อสอบรวม ภาค ก ชุดที่ 1
 • เจาะแนวข้อสอบรวม ภาค ก ชุดที่ 2
 • เจาะแนวข้อสอบรวม ภาค ก ชุดที่ 3
 • เจาะแนวข้อสอบรวม ภาค ก ชุดที่ 4
 • เจาะแนวข้อสอบรวม ภาค ก ชุดที่ 5

  ส่วนที่  3  ภาคภาษาอังกฤษ

              –  เจาะข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)

              –  ภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

              –  ภาคคำศัพท์ (Vocabulary)

              –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 1

              –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 2

              –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 3

  จัดทำโดย……..สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ