BC-7080 คู่มือสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับอนุปริญญา (ปวส. ปวท. ปวช.) ความรู้ความสามารถทั่วไป

270฿

รายละเอียด

BC-7080  คู่มือสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับอนุปริญญา  (ปวส. ปวท. ปวช.) ความรู้ความสามารถทั่วไป

สารบัญ

«  รวมสูตรคณิตศาสตร์                                                                                     1

 «  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ (ความสามารถด้านการคิดคำนวณและความสามารถด้านเหตุผล)

Øแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป

          Øอนุกรม

          Øเงื่อนไขสัญลักษณ์

          Øเงื่อนไขภาษา

          Øอุปมา – อุปไมย

          Øการสรุปความทางตรรกศาสตร์

          Øรวมแนวข้อสอบ

êความรู้ด้านภาษาไทย

          Øการเรียงประโยค                                                                       

          Øการเขียนภาษาให้ถูกต้อง

          Øบทความ

          Øทฤษฎีคำเชื่อมบุพบทและสันธาน

          Øการอ่านจับใจความสำคัญ

          Øแนวข้อสอบการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ 1.

          Øแนวข้อสอบการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ 2.

          Øรวมแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1.

          Øรวมแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2.

êความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  (Structure ,Conversation, Reading comprehension, Grammar, Word, Letter,)

          Øแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.

          Øแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.

          Øแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 3.      

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ