BC-7028 รวมแนวข้อสอบ MBA ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

260฿

รายละเอียด

BC-7028  รวมแนวข้อสอบ MBA  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

สารบัญ

* รวมแนวข้อสอบ หลายมหาวิทยาลัย

                Ø คณิตศาสตร์                                                                                                                                             

                Øการใช้เหตุผลเพื่อการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

                Øความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้น

                Øความรู้เกี่ยวกับการตลาด

                Øการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางธุรกิจ

                Øการใช้เหตุผล

                Øการจัดการผลิต

                Øการเงิน

                Øภาษาอังกฤษ

                Øบัญชี

*ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท NIDA  (ภาคปกติ)

*ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท NIDA  (Young Executive MBA)

*ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง(ภาคปกติ)

*ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง(Young Executive MBA)

*ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ภาคปกติ)

*ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)

*ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ)

*ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป (ภาคคำนวณ)

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ