Sale!

BC-6991 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน

260฿ 250฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

BC-6991  คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์  พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง

*ความหมายของการพัฒนาชุมชน  วิธีการพัฒนาชุมชน

*บทบาทหน้าที่ ภารกิจของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ. 2558                                                                          

      – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ. 2558  

*ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พ.ศ. 2559
*การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

      –  เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

.ศ. 2549

      –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

       –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

      –    เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

     –    เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปและสถานการณ์ปัจจุบัน

    –     แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ