BC-6953 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน

250฿

ประกอบด้วยเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดในการสอบ

รายละเอียด

BC-6953  คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน

ประกอบด้วยการเจาะข้อสอบที่กำหนดในการออกสอบ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง           

* เจาะแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไข ชุดที่ 1.
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.
2526และที่แก้ไข ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไข ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไข ชุดที่ 4.

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

*เจาะแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ