BC-6861 เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับชั้นสัญญาบัตร

250฿

ประกอบด้วยเจาะข้อสอบทั้งเล่ม พร้อมคำเฉลยอธิบาย

รายละเอียด

BC-6861  เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับชั้นสัญญาบัตร
ประกอบด้วยเจาะข้อสอบทั้งเล่ม

Ø  ภาควิชาคณิตศาสตร์

«  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์  ชุดที่  1

«  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์  ชุดที่  2

«  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์  ชุดที่  3                               

 «  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์  ชุดที่  4

 «  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์  ชุดที่  5

Ø  ภาควิชาภาษาไทย

 «  เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่  1

 «  เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่  2        

 «  เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่  3                                     

 «  เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่  4                                           

 «  เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่  5                                            

Ø  ภาควิชาภาษาอังกฤษ

«  เจาะข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

«  เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1

 «  เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  ชุดที่  2                                         

«  เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่  3

«  เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  ชุดที่  4

 «  เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  ชุดที่   5

«  เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  ชุดที่   6

«  เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  ชุดที่   7

«  เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่   8

 

Ø  ภาควิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์       

«  เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

«  เจาะข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงาน

 Ø  ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป                 

«  เจาะข้อสอบความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป  ชุดที่  1

«  เจาะข้อสอบความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป  ชุดที่  2

«  เจาะข้อสอบความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป  ชุดที่  3

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ