Sale!

BC-6694 คู่มือ+ข้อสอบ นิติกร กรมบัญชีกลาง เล่มใหม่ล่าสุดปี 2560

270฿ 243฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

BC-6694  คู่มือ+ข้อสอบ นิติกร กรมบัญชีกลาง เล่มใหม่ล่าสุดปี 2560

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง

*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

   –เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

   –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

   –เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*การดำเนินคดีทางปกครอง

   –   เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

    –จะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*การวิเคราะห์

*การวางแผน

*การประสานงาน

*การจัดการองค์การ

         –  แนวข้อสอบ        

         –  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ

*การบริหารราชการ

*ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) (สรุปย่อ)

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ