Sale!

BC-6601 คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมการขนส่งทางบก

250฿ 225฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

BC-6601  คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมการขนส่งทางบก

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบทุี่่เกี่ยวข้องกับการออกสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม           

*การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

            – การบริหารจัดการที่ดี

            – กระบวนการบริหาร

            – หลักการจัดการ Principle of Management

            –แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ

*หลักและแนวคิดในการเขียนแผนงาน/โครงการ
      –   แนวข้อสอบ หลักและแนวคิดในการเขียนแผนงาน/โครงการ
*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. ๒๕๒๒

*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

            – เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒

            – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ