Sale!

BC-6311 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล ปริญญาโท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

280฿ 252฿

ประกอบด้วยเนื่อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

BC-6311 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล ปริญญาโท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

   *  วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

   *  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   *  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   *  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   *  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

   * เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

   * เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 138

   *  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

   *  แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล

   * การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   *  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

   *  การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

   *  การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่                                                                                    –  เจาะข้อสอบ

   *  การวางแผนงานและการบริหารโครงการ

                –  เจาะข้อสอบการวางแผนงานและการบริหารโครงการ

   *  นโยบายของรัฐด้านสาธารณสุข

   *  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

              –  เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน        

   *  เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1

   *  จาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ