BC-6090 คู่มือสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน

250฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

BC-6090  คู่มือสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

 •  ประวัติกรมที่ดิน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
 • เจ้ากรมและอธิบดีกรมที่ดิน (อดีต – ปีจจุบัน)
 • พระราชบัญญัติช่่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
 • งานวงรอบ  งานโครงข่ายสามเหลี่ยม การวัดมุมและปรับแก้มถม การวัดระยะและปรับแก้ระยะชั้น
 • การทำแผนที่่รายละเอียด
 • ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ. 2553
 • การทำแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ
 • ระบบภูมิสารสนเทศ
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
 • แนวข้อสอบพ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2479
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
 • แนวข้อสอบนายช่างรังวัด

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ