BC-6007 คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง

270฿

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

รายละเอียด

BC-6007  คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
*  ประวัติความเป็นมากรมบัญชีกลาง
*  ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร
*  การประชาสัมพันธ์
*  การวางแผนประชาสัมพันธ์
*  การผลิตสื่อ
*  การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
*  การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
*  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
*  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
*  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.  ข้อมูลข่่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
*  ความรู้ด้านการวิเคราะห์
*  ความรูด้านการวางแผน
*  ความรู้ด้านการประสานงาน
*  ความรู้ด้านการจัดการองค์การ
–  เจาะข้อสอบการวิเคราะห์ การวางแผน
*  ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ
*  ความรู้ด้านการบริหารราชการ
–  เจาะข้อสอบความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์  ชุดที่่ 1
–  เจาะข้อสอบความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์  ชุดที่่ 2
–  เจาะข้อสอบความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์  ชุดที่่ 3
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

มีบริการดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ ติดต่อ id line : 0627030008

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ