BC-5932 คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

250฿

ประกอบด้วยเนื้อหา แผน และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

BC-5932  คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

ประกอบด้วยเนื้อหา แผนพัฒนา และข้อสอบ
*  ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  โครงสร้างหน่วยงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน
*  บทบาท  ภารกิจ ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน
*  นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
*  นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน
*  ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร
*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตร
*  แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
*  การพัฒนาที่ดิน
*  การทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ
*  การอนุรักษ์ดินและน้ำ
*  การจัดการดิน
*  การปรับปรุงบำรุงดิน
*  การวางแผนการใช้ที่ดิน
*  ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
*  การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
–  รวมแนวข้อสอบนักวิชาการเกตร

 

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ