BC-5888 คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

280฿

มีเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

รายละเอียด

BC-5888 คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

มีเนื้อหา พรบ และข้อสอบค่ะ

*  ประวัติความเป็นมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
*  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
–  เจาะข้อสอบ
*  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
*  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
*  การวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราการ พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบ 2 ชุด
*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร
*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตร
*  แผนพัฒนาการเกษตร  *  การทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ
*  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
*  จิตวิทยาการเรียนการสอน
*  ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547
*  แนวข้อสอบเกษตรกรรม
*  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ