BC-5765 คู่มือเตรียมสอบครุเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

260฿

รายละเอียด

BC-5765  คู่มือเตรียมสอบครุเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

*  วิชาภาษาไทย
–  การเขียน
–  การอ่าน
–  บูรณาการอ่านและการเขียน

*  วิชาภาษาอังกฤษ
–  การอ่าน การฟ้ง การเขียน พร้อมแนวข้อสอบ

*  วิชาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
–  การใช้เหตุผล การแปลความหมาย และการลงข้อสรุป
–  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความน่าเชื่อถือของความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของประเด็น            และสาระสำคัญ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ