BC-5697 คู่มือเตรียมสอบนิติกร การไฟฟ้านครหลวง

260฿

ประกอบด้วยพรบ. และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

BC-5697  คู่มือเตรียมสอบนิติกร การไฟฟ้านครหลวง

ประกอบด้วย พรบ และเจาะข้อสอบ
*  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
*  เจาะข้อสอบประมาวลกฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง
*  เจาะข้อสอบกฎหมายธุรกิจ
*  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
–  เจาะข้อสอบ
*  พระราชบัญญัติจัดต้ั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
–  เจาะข้อสอบ
*  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ
*  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐสวิสาหกิจสัมพันธ์
–  เจาะข้อสอล
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญัติว่าด้วยช้อมูลข่าวสารของทางราชกา่ร พ.ศ. 2540
*  พระราชบัญญีติการไฟฟ้านครหลวง  พ.ศ. 2501
–  เจาะข้อสอบ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ