BC-5581 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กทม.

270฿

รายละเอียด

BC-5581  คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กทม.

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

*  ความรู้ทางด้านสุขาภิบาล
*  การสุขาภิบาลด้านอาหาร
*  ความรู้พื้นฐานทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
*  การจัดหาน้ำสะอาด
*  การจัดการสิ่งปฏิกูล
*  การจัดการมูลฝอย
*  การจัดการของเสียอันตราย
*  การสุขาภิบาลอาหาร
*  การควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ
*  การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค
*  การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคารสถาบัน
*  การควบคุมและป้องกันมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน
*  ภาวะโลกร้อนกับผลกระทบต่องานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
*  การวางแผนการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
*  ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
*  สรุปพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
*  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
–  เจาะข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 2
–  เจาะข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 3
–  เจาะข้อสอบ พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
–  เจาะข้อสอบ พรบ. สิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ