BC-5536 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กทม.

250฿

ประกอบด้วยพรบ เนื้อหา และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

BC-5536  คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กทม.

ประกอบด้วย พรบ เนื้อหา และเจาะช้อสอบ

*  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543
–  เจาะข้อสอบ 2 ชุด
*  พระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. 2510
–  เจาะข้อสอบ
*  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
–  เจาะข้อสอบ
*  พระราชบัญญํติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503
–  เจาะข้อสอบ
*  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับนำ้มันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำัมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายวกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลึก พ.ศ. 2558
–  เจาะข้อสอบ
*  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
–  เจาะข้อสอบ
*  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภ.ศ. 2542
–  เจาะข้อสอบ
*  เจาะแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พถ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
*  เจาะแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร  ชุดที่ 1
*  เจาะแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร  ชุดที่ 2
*  เจาะแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร  ชุดที่ 3
*  เจาะแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร  ชุดที่ 4

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ