BC-5499 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการที่ดิน กรมที่ดิน

260฿

BC-5499  คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการที่ดิน กรมที่ดิน

รายละเอียด

BC-5499  คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการที่ดิน กรมที่ดิน

ประกอบด้วย พรบ เนื้อหา และเจาะข้อสอบ

*  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
*  กฏกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497
เจาะข้อสอบทั้งสองพระราชบัญญัติและกฎกระทรวง

*  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*  เจาะแนวข้อสอบกฎหมาแพ่งและพาณิชย์ส่วนค้ำประกันและจำนอง
*  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน      –  เจาะข้อสอบ

*  เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา
*  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
–  เจาะข้อสอบ 3  ชุด

*  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  รวม และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งทางปกครอง
–  เจาะข้อสอบ  3  ชุด
–  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ2558
–  เจาะข้อสอบ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ