Sale!

BC-5222 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้

250฿ 238฿

BC-5222 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้

รายละเอียด

BC-5222 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้

* ประวัติกรมป่าไม้
* นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
*  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และค่านิยม
*  ทรัพยากรป่าไม้
*  การจัดการป่าไม้
* การวิจัยวนวัฒนวิทยา
*  การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
*  การส่งเสริมการปลูกป่า บำรุง และปลูกสร้างสวนป่า
*  ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
*  การปลูกสร้างสวนป่า
*  พฤกษศาสตร์ป่าไม้
*ชีววิทยาป่าไม้
*  วนวัฒน์และวัฒนวิทยา
* การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และของป่า
* แนวทางในการปลูกป่า-บำรุงป่าและปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นนำ้ในพื้นที่่ต้นนำ้ลำธาร
* ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
* ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
*  พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2522
*  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2522
*  พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พงศ. 2558

–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
–  เจาะข้อสอบ พรบ ป่าไม้
–  เจาะข้อสอบ พรบป่าสงวนแห่งชาติ
–  เจาะข้อสอบ พรบ สวนป่า