Sale!

BC-5208 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้

250฿ 238฿

BC-5208 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้
มีเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

BC-5208 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้

มีเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

ประกอบด้วย
*  ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้  ประวัติ ผู้บริหาร นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
*  วิสัยทัศน์  พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจของกรมป่าไม้
*  วันสำคัญทางป่าไม้ หน่วยงานภายในกรมป้าไม้
*  โครงสร้างกรมป่าไม้
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบ 2  ชุด
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขถึงฉบับที่่ 2 พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบ 5  ชุด
*  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
*  บทบาทการบริหารงานสำนักงาน
*  การบริหารธุรกิจทั่วไป
*  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
*  การวางแผน
–  การประสานงาน
*  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ
*  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
*  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
*  เจาะข้อสอบงานบริหารทั่วไป  2 ชุด