BC-4959 คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล การประปานครหลวง

260฿

รหัสสินค้า: KP-4959  หมวดหมู่:

รายละเอียด

BC-4959  คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล การประปานครหลวง ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ *  ประวัติโดยย่อ ของการประปานครหลวง บทที่่  1  :   ภาคเนื้อหาทางวิศวกรรม –  จรรยาบรรณวิศวกร –  พระราชบัญญัติวิศวกร บทที่่  2  :  ชลศาสตร์สำหรับวิศวกร –  คุณสมบัติพื้นฐานของของไหล –  แนวการคำนวณและหลักการของชลศาสตร์ บทที่่ 3  :  ระบบท่อความดัน –  การแปรชนิดของการไหลในท่อชนิดต่าง ๆ –  แนวการคำนวณและหลักการของชลศาสตร์ บทที่่ 4  :  คุณสมบัติของของเหลว –  คุณสมบัติทั่วไปของของเหลว –  แรงดันของของเหลวในแบบชนิดต่าง ๆ –  เครื่องมือวัดความดันในแบบชนิดต่าง ๆ –  หลักการต่าง ๆ  ของเครื่องมืออัดไฮดรอลิก,  แรงลอยตัว, สมการเบอร์นูลลี บทที่  5  :  การเคลื่อนที่่ในแบบชนิดต่าง ๆ –  การเคลื่อนที่่่ในแนวตรง/แนวดิ่ง และแบบต่าง ๆ –  มวลแรงและกฎการเคลื่อนที่่ บทที่่ 6  :  เครื่องสูบนำ้ –  เครื่องสูบน้ำแบบชนิดต่าง ๆ –  กฎเกณฑ์ในการเลือกขนาด/ชนิดของเครื่องสูบน้ำ บทที่่ 7  :  สถิติพื้นฐานวิศวกรรม –  การกระจาย  ความเบ้  ความโด่ง ตามหลักสถิติ –  วิธีการคำนวณหาค่า Probability ใต้เส้นโค้งปกติ –  แนวการคำนวณและหลักการของสถิติพื่นฐานวิศวกรรม บทที่ 8  : การผลิตและการบำรุงรักษา –  แนวคิดและหลักเกณฑ์ในการผลิต –  หลักการและความจำเป็นของการบำรุงรักษา บทที่่ 9  :  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน –  ความปลอดภัยในการทำงานหรือความปลอดภัยและอาชีวอนามัย –  ปัญหาสาเหตุการประสบอันตรายจากการทำงาน –  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่่ยวกับเครื่องจักรและไฟฟ้า บทที่่ 10  :  ตะลุยโจทย์ข้อสอบพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อสอบเข้าการประปานครหลวง –  แนวข้อสอบ  ชุดที่่ 1  พร้อมเฉลย –  แนวข้อสอบ   ชุดที่ 2  พร้อมเฉลย