Sale!

BC-4942

280฿ 250฿

เเจาะข้อสอบทั้งหมด

รายละเอียด

BC-4942  คุ่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ทั้งเล่มมีเจาะเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

*  ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
–  เจาะข้อสอบ
*  ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
*  เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา
*  เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*  เจาะข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  เจาะข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
*  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  2  ชุด
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539
*  พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
–  เจาะข้อสอบ
*  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่่ดี
*  เจาะข้อสอบระเบียบที่่เกี่ยวกับงานสารบรรณ
*  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
*  ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย
*  ความรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่่ และความรับผิดชอบของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
–  เจาะข้อสอบ
*  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่่ 2
*  เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่่ 11
*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน  โครงการ  การติดตามและประเมินผล  การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ