Sale!

BC-4935 คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง

250฿ 230฿

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ

นักบริหารงาน  การประปานครหลวง  ออกใหม่ปี 2559

ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบทุกเรื่อง
*  หลักการบริหารจัดการ
–  ทฤษฎี แนวคิดการบริหารจัดการ
–  หน้าที่ในการจัดการ

–  กระบวนการบริหาร

*  การร่างหนังสือราชการ
–  สาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  ภาษาหนังสือราชการ
–  เจาะแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
–  การบริหารสำนักงานสมัยใหม่
*  การบริหารงานจัดการทั่วไป
–  การจัดทำแผนงาน
–  การบริหารงบประมาณเบื้องต้น
–      เจาะแนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ

–  การจัดซื้อจัดจ้าง
–  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
–  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
–  การบริหารจัดการควบคุมภายใน
*  การบริหารความเสี่่ยง
–  การอ่านจับใจความ การสรุปความ และการนำเสนอรายงาน

*  จรรยาบรรณในวิชาชีพ
*  แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ