BC-4935 คู่มือสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง

250฿

รหัสสินค้า: KP-4935 หมวดหมู่:

รายละเอียด

BC-4935 คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง มีทั้งเนื้อหาและข้อสอบ

  •  หลักการบริหารจัดการ –  ทฤษฎี แนวคิดการบริหารจัดการ –  หน้าที่ในการจัดการ –  กระบวนการบริหาร
  • การร่างหนังสือราชการ –  สาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่่ 2 –  ภาษาหนังสือราชการ –  เจาะแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 3  ชุด
  • การบริหารสำนักงานสมัยใหม่
  • การบริหารงานจัดการทั่วไป –  การจัดทำแผนงาน –  การบริหารงบประมาณเบื้องต้น –  แนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ –  การจัดซื้อจัดจ้าง –  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศซ 2535 และที่แก้ไข –  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ –  การบริหารการจัดการควบคุมภายใน –  การบริหารความเสี่ยง
  • การอ่่านจับใจความ การสรุปความ และการนำเสนอรายงาน
  • จรรยาบรรณในวิชาชีพ
  • แนวข้อสอบ  การบริหารทั่วไป