BC-4522 คู่มือ+ ข้อสอบ บุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

250฿

รายละเอียด

คู่มือ   + ข้อสอบ
บุคลากร
       
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
          ความรู้เฉพาะตำแหน่ง


ประกอบด้วย

     – หลักและการบวนการบริหาร
– การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
– ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานมนุษย์ (HR)
– การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
– การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
– การบริหารงานบุคคล
– บทบาทของการบริหารงานบุคคล
– แนวคิดทางการบริหารงานบุคคล
– การจัดหาบุคลากร
– กระบวนการสรรหาบุคลากร
– การคัดเลือก (Selection)
– การบรรจุ (Placement)
– การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
– ระเบียบวินัยของพนักงาน
– ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard.
– การบริหารค่าตอบแทน
– แรงงานสัมพันธ์
– ระบบข้อมูลบริหารงานบุคคล
– แนวข้อสอบแนวคืิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุุคคล ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่่ 2
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ