BC-4508 คู่มือ+ ข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

250฿

รายละเอียด

คู่มือ   + ข้อสอบ
นักบริหารงานทั่วไป
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
          ความรู้เฉพาะตำแหน่ง


ประกอบด้วย

    –  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
–  บทบาทการบริหารงานสำนักงาน
–  โครงสร้างองค์การของสำนักงาน
–  หน้าที่ในการจัดระบบและวิธีปฏิบัติงาน
–  เครื่องมือปรับปรุงระบบงาน

–  เครื่องมือปรับปรุงระบบงาน
–  การบริหารงานเอกสาร
–  การจัดทำรายงาน
–  การควบคุมและการกำหนดมาตรฐาน
–  การจัดระบบงาน
–  การบริหารธุรกิจทั่วไป
–  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
–  งานเลขานุการ
–  การวางแผน
–  การประสานงาน
–  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ
–  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
–  การเก็บรวบรวมข้อมูล
–  การควบคุมงาน
    –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
       –  เจาะข้อสอบระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
และที่่แก้ไขเพิ่มเติม

  –  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธุรการ
–  เจาะข้อสอบงานบริหารทั่วไป  2 ชุด

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ