BC-4430 คู่มือ+ ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

299฿

รายละเอียด

คู่มือ+ ข้อสอบ

มาตรฐานวิชาชีพครู


เจาะะเด็นเนื้อหาแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

     ประกอบด้วย

–  มาตรฐานที่ 1  ความเป็นครู
–  มาตรฐานที่่ 2   ปรัชญาการศึกษา
–  มาตรฐานที่่ 3    ภาษาและวัฒนธรรม
–  มาตรฐานที่ 4  จิตวิทยาสำหรับครู
–  มาตรฐานที่่ 5  หลักสูตร
–  มาตรฐานที่่ 6  การจัดการเรียนร฿ู้และการจัดการชั้นเรียน
–  มาตรฐานที่่ 7   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
–  มาตรฐานที่่ 8   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
–  มาตรฐานที่่ 9  การวัดและประเมินผลการศึกษา
–  มาตรฐานที่่ 10  การประกันคุณภาพการศึกษา
–  มาตรฐานที่่ 11  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

 

   ราคา พิเศษ   299 บาท

     จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ