BC-4256 คู่มือ+ ข้อสอบ บุคลากร การเคหะแห่งชาติ

250฿

รายละเอียด

คู่มือ + ข้อสอบ

บุคลากร

          การเคหะแห่งชาติ


ประกอบด้วย

–  หลักและการบวนการบริหาร
–  การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
–  ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานมนุษย์ (HR)
–  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
–  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
–  การบริหารงานบุคคล
–  บทบาทของการบริหารงานบุคคล
–  แนวคิดทางการบริหารงานบุคคล
–  การจัดหาบุคลากร
–  กระบวนการสรรหาบุคลากร
–  การคัดเลือก  (Selection)
–  การบรรจุ (Placement)
–  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
–  ระเบียบวินัยของพนักงาน
–  ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์
–  การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard.
–  การบริหารค่าตอบแทน
–  แรงงานสัมพันธ์
–  ระบบข้อมูลบริหารงานบุคคล
–  แนวข้อสอบแนวคืิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุุคคล ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล  ชุดที่่ 2
–  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

       ราคา พิเศษ 250 บาท

   จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ