BC-4157 คู่มือ + ข้อสอบ นิติกร กระทรวงยุติธรรม

280฿

รายละเอียด

คู่มือ  +  ข้อสอบ       นิติกร      สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกคอรง พ.ศ. 2539 –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539 –  เจาะข้อสอบ พงร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 2 ชุด –  เจาะข้อสอบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคเดีอาญา พ.ศ. 2544 –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 –  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 –  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา –  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา –  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่ง –  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ราคา พิเศษ 280 บาท    จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center  

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ