BC-4133 คู่มือ+ข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน

250฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบภาคสนาม

รายละเอียด

์ฺBC-4133 คู่มือ+ข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ
*  ระเบียบมหาดไทยว่่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540
*  บทบาทของอาสาสมัครพัมนาชุมชน (อสพ.)
*  สรุปสาระสำคัญอาสาพัฒนาชุมชน  *  กองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง
*  การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
*  สรุปสาระจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
*  แผนชุมชน
*  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและควรรู้ :  กระทรวงมหาดไทย
*  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11)  พ.ศ. 2555 – 2559
*  สรุปความจากแผนพัฒนา ฉบับที่ 11
*  สรุปประเด็นข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
*  เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบ อสพ. ภาคสนามปีนี้ ชุดที่ 2
*  เจาะข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 3
–  เจาะข้อสอบปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง  ชุดที่ 4
*  เจาะข้อสอบ อสพ.  ชุดที่ 5
*  เจาะข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 6
*  เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่่ 11

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ