Sale!

BC- 4126 คู่มือ + ข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี กรมสรรพกร

280฿ 266฿

รายละเอียด

คู่มือ   +  ข้อสอบ
นักวิชาตรวจสอบภาษี
กรมสรรพากร

ประกอบด้วยสาระสำคัญข้อมูล และตัวอย่างข้อสอบลับ
ที่กำหนดในการออกสอบ

ประกอบด้วย

– ภาคที่่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
– ภาคที่่ 2  สาระสาคัญภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
– ภาคที่่ 3  สาระสำคัญภาษีเงินได้นิติบุคคล
– ภาคที่่ 4  สาระสำคัญภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ภาคที่่ 5  สาระสำคัญภาษีธุรกิจเฉพาะ
– ภาคที่่ 6  สาระสำคัญอากรแสตมป์

–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร
ฯลฯ   ชุดที่่ 1
– เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร
ฯลฯ ชุดที่่ 2
– เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร
ฯลฯ ชุดที่่ 3

–  เจาะข้อสอบความรู้ด้านการบัญชี
–  เจาะข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน
–  ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

 
ราคา พิเศษ 280 บาท

จัดทำโดย……….สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ