BC-4041 คู่มือ + ข้อสอบพนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

250฿

รายละเอียด

คู่มือ + ข้อสอบ
เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานศาลปกครอง

ข้อสอบเป็นอัตนัย (ข้อเขียน)
ประกอบด้วย

     –  ความรู้เกี่่ยวกับกฎหมายมหาชน
–  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
–  ข้อสอบกฎหมายปกครอง
–  ข้อสอบกฎหมายมหาชน

–  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     –  พระราชบัญญัตติวิธปีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  และที่แก้ไชถึงฉบับที่่ 2
      –  พระราชบัญญัึติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่

     –  เจาะข้อสอบกฎหมายมหาชน
–  เจาะข้อสอบรวม

 

   ราคา พิเศษ 250 บาท
    จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ