BC-3983 คู่มือ+ข้อสอบครูกทม ครูผู้ช่วย ภาค ก. ความรอบรู้

280฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ครู ความรอบรู้ ครูกทม. ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีทั้้งเนื้อหาเหตุการณ์ นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานคร เป็นเนื้อหา และกฎหมายต่าง ๆ ที่่กำหนดในการออกสอบ พร้อมเจาะข้อสอบทุกเรื่อง ประกอบด้วย -ความรู้ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา – ถาม-ตอบความรู้ทั่วไป – แนวข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์ – วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น -พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เจาะแนวข้อสอบ -พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 -เจาะแนวข้อสอบ – พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 – เจาะข้อสอบ – พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 – เจาะข้อสอบ – พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 -เจาะแนวข้อสอบ -พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่่ 3 พ.ศ. 2553 -เจาะแนวข้อสอบ -พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 -เจาะแนวข้อสอบ – เจาะข้อสอบ พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ราคา พิเศษ 280 บาท จัดทำโดย สถาบัน The Best Center