BC-3945 คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

250฿

BC-3945 คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสสินค้า: BC-3945 คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

BC-3945

คู่มือเตรียมสอบ
นักทรัพยากรบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประกอบด้วย

เนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบ

– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
– ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
– ความรุ้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคคล
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)
– การบริหารงานบุคคล
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหางานทรัพยากรบุคคล
– การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
– เจาะข้อสอบแนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคล
– เจาะข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
– เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
– เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2 ชุด
– พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550
– เจาะข้อสอบ พรบ. สถาบันพัฒนศิอป์

 
ราคา พิเศษ 250 บาท
จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

BC-3945 คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ

ประกอบด้วย

    เนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบ

–  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
– ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
–  หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
–  ความรุ้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคคล
–  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)
–  การบริหารงานบุคคล
–  ความรู้เกี่ยวกับการบริหางานทรัพยากรบุคคล
–  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
–  เจาะข้อสอบแนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคล
–  เจาะข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2553
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2 ชุด
–  พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550
–  เจาะข้อสอบ พรบ. สถาบันพัฒนศิอป์

 
    ราคา พิเศษ 250 บาท
จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center