BC-3877 เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 4

290฿

รายละเอียด

เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ4

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในเล่มเป็นการเจาะแนวข้อสอบครบทั้ง 3 วิชา คือ 1.ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2. วิชาภาษาไทย 3. วิชาภาษาอังกฤษ และพร้อมข้อสอบภาคสนาม เป็นเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบาย ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 วิชาภาษาไทย -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3 -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4 -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5 -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6 -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7 -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8 -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 9 ส่วนที่ 2 วิชาความสามารถทั่วไป -ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 -ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 -ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3 -ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4 -ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 5 -ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 6 -ปูพี้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 7 -ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 8 ส่วนที่ 3 เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 2 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 3 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 4

ส่วนที่ 4 ภาควิชาภาษาอังกฤษ – เจาะข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure) – ภาคการสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) – ภาคคำศัพท์ (Vocabulary) – ภาคการอ่านบทความ (Reading Comprehension) ราคา พิเศษ 290 บาท จัดทำโดย สถาบัน The Best Center