BC-3778 คู่มือเตรียมสอบ ครู ความรอบรู้

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ
                     ครู
ความรอบรู้  

ประกอบด้วย

-ความรู้ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
-รวมคำขวัญวันครูแห่งชาติ
-ประวัติวันเด็กแห่งชาติ
     -บทกลอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
-หลักธรรมศาสนาที่สำคัญ
-นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
-ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
-วัฒนธรรมและประเพณีไทย
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะแนวข้อสอบ
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
-เจาะแนวข้อสอบ
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
-เจาะแนวข้อสอบ
-พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
-เจาะแนวข้อสอบ

-พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
-เจาะแนวข้อสอบ
-แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
-เจาะแนวข้อสอบ

      ราคา พิเศษ 250 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ